turkish english arabic
Üye girişi yapmanız gerekiyor.

KVKK Aydınlatma Metni

(KVKK) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İnternet Sitesi Aydınlatma Metni
Glometric Eğitim Anonim Şirketi (“GLOMETRİC”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır.
Kişisel verileriniz, GLOMETRİC tarafından veri sorumlusu sıfatı ile,
• Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak,
• Tedarikçi çalışanlarımızla aramızda doğan iş akdi çerçevesinde,
• Bize bildirdiğiniz veya bildirildiği haliyle güncelliğini ve doğruluğunu koruyarak,
• İşlenme amacına uygun, sınırlı ve ölçülü şekilde,
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere, işlenmektedir.
İlgili kişiler, işlenen kişisel verileri, kişisel verilerinin işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’ da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.
A. Hukuki Sebep
GLOMETRİC ‘in veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:
• Açık rızanın varlığı (“m.5/1”).
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

B. İşlenen Kişisel Veriler

Veri İşleme Amacı İşlenen Kişisel Veriler
Personel Adayı Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi Ad Soyad, Adres, Tckn, Fotoğraf, Telefon, E-Posta, Eğitim Görülen Okullar, Sertifika Bilgileri, Sürücü Belgesi, Tecrübe Bilgisi, Daha Önce Çalışılan Kurumlar, Yabancı Dil Bilgisi, Askerlik Durumu
Personelin Özlük Dosyasının Oluşturulması/Tutulması Adı Soyadı, Adresi, Tckn, Fotoğraf, Telefon, E-Posta, Eğitim Görülen Okullar, Sertifika Bilgileri, Sürücü Belgesi, Tecrübe Bilgisi, Daha Önce Çalışılan Kurumlar, Yabancı Dil Bilgisi, Askerlik Durumu, Çocuğunun İsim-Yaş-Okul Bilgileri, Ev Adresi, Sağlık Raporu
SGK İşe Giriş Bildirgesi İşlemlerinin Yürütülmesi Ad Soyad, Adres, TCKN, Eğitim Bilgileri, Sigorta Matrahı, İşe Giriş ve Çıkış Tarihi
Faturalandırma ve Fatura Kontrolü İşlemlerinin Yürütülmesi Ad, Soyad, TCKN, İmza, Banka Hesap no
Satış İşlemlerinin Yürütülmesi Ad, Soyad, Telefon Numarası, Adres, E-mail Adresi, T.C Kimlik Numarası, Banka Hesap Numarası, Kredi Kartı Bilgileri
Mal Alım İşlemlerinin Yürütülmesi Ad, Soyad, Telefon Numarası, Adres, E-Posta Adresi, T.C Kimlik Numarası, Banka Hesap Numarası
Personel Maaşlarının Ödenmesi Ad, Soyad, T.C Kimlik Numarası, Maaş Bilgisi, Banka Hesap Numarası
Şikâyet, Talep ve Memnuniyet Analiz Süreçlerinin Yürütülmesi Ad, Soyad, Telefon Numarası, E-Posta
Vardiyaların Düzenlenmesi Ad, Soyad, Telefon Numarası
Potansiyel Müşteri Portföyü Oluşturma Ad, Soyad, Çalıştığı Firma Adı, Telefon Numarası, E-Posta
Toplantı Taleplerinin Düzenlenmesi ve Ön Görüşme İşlemlerinin Yürütülmesi Ad, Soyad, Telefon Numarası, E-Posta, Çalışılan Kurum Bilgisi
Yabancı Dil Kaynaklar ile İlgili Müşteri Talebi Oluşturup, Sipariş Takibi Ad, Soyad, Telefon Numarası, E-Posta, Çalışılan Kurum Bilgisi
Türkçe Kitap Kaynaklar ile İlgili Müşteri Talebi Oluşturup, Sipariş Takibi Ad, Soyad, Telefon Numarası, E-Posta, Çalışılan Kurum Bilgisi
Kırtasiye Kaynaklar ile İlgili Müşteri Talebi Oluşturup, Sipariş Takibi Ad, Soyad, Telefon Numarası, E-Posta, Çalışılan Kurum Bilgisi
Online ve Klasik Sınav Organizasyonu İşlemlerinin Yürütülmesi Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Okul Numarası, Telefon Numarası, E-Posta
Bilgilendirme ve Reklam İçerikli İleti Gönderimi Ad, Soyad, Telefon Numarası, E-Posta
Müşteri Siparişlerinin Takibi Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ad, Soyad, Telefon Numarası, E-Posta, Adres
Depoya Ürün Girişi İşlemlerinin Kayıt Altına Alınması Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, E-Posta, Banka Hesap Numarası, Adres, Telefon Numarası
Sipariş Hazırlama ve Teslimat İşlemlerinin Yürütülmesi Ad, Soyad, telefon numarası, e-posta, Adres, T.C. Kimlik Numarası, İmza, Konum Bilgisi
Mal Alım Siparişlerinin Oluşturulması ve Takibi Ad, Soyad, Telefon Numarası, E-mail Adresi, Adres
Bina Girişlerinde Ateş Ölçümü ve HES Kodu Alınması Ad, Soyad, HES Kodu, Vücut Ateş Bilgisi, TC Kimlik Numarası
Bina Güvenliğinin Sağlanması Amacıyla Kamera Kaydı Alınması Kamera Kaydı

C. Kişisel Verilerin Yurtiçindeki Üçüncü Kişilere Aktarılması

Veri Aktarma Amacı Aktarılan Alıcı Grupları
SGK Giriş İşlemlerinin Yapılması, Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi SGK, Emniyet Genel Müdürlüğü, Vergi Daireleri, Mahkemeler, Savcılıklar, Yetkili Kamu Kuruluşları
Satış İşlemlerinde Malın Müşteriye Gönderilmesi Kargo Şirketi
Gelen ve Giden Ödeme İşlemlerinin Yürütülmesi Bankalar
Maaşların Yatırılması Banka ve Bankadaki Müşteri Temsilcisi

D. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması
Yurtdışına aktarım bulunmamaktadır.

E. İlgili Kişinin Hakları
İlgili kişiler, GLOMETRİC ‘in aşağıda belirtilen adresine noter aracılığıyla gönderecekleri ihtarname, kimliğini ispatlayıcı belge ile e-posta veya kimlik ibrazında bulunarak şahsen başvuru yöntemiyle;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin GLOMETRİC’ e ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. Bilgilerinize sunarız.
Veri sorumlusunun Kimliği
İnternet Adresi : www.glometric.com
Telefon Numarası : +90 212 422 42 00
E-Posta Adresi : info@glometric.com