turkish english arabic
Üye girişi yapmanız gerekiyor.

Veri Sorumlusuna Başvuru Formu

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU
A. Genel Açıklamalar
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘‘KVKK’’) 11. maddesi kapsamında herkes, veri sorumlusu sıfatıyla Glometric Eğitim Anonim Şirketi (“GLOMETRİC”) aşağıda belirtilen hususlarda başvuruda bulunma hakkına sahiptir:
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
f) 6698 sayılı KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) (e). ve (f). bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

B. Başvuruya İlişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi
Veri Sorumlusuna Başvuru Formu ile başvurucunun kimliğinin tespiti ve başvurunun yönetilmesi amacıyla sınırlı ve bağlantılı olarak kişisel veri (Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Telefon Numarası, E-Posta, Adres, İmza) işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler, gerektiği takdirde başvuru talebinin niteliğine göre yalnızca ilgili birimler/kişiler ve kanunlarca yetkili kurum/kuruluşlar ile paylaşılabilmektedir.

C. Başvuru Yöntemi, Başvurunun Yapılacağı Adres ve Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgiyi Gösterir Tablo
Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Elden başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması gerekmektedir. Vekaleten başvuru yapılması durumunda noter tasdikli vekaletnamenin yanınızda bulundurulması gerekmektedir)
Cihangir Mahallesi E5 Yanyol Türksan Center A Blok No: 16 Avcılar İstanbul Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligat Cihangir Mahallesi E5 Yanyol Türksan Center A Blok No: 16 Avcılar İstanbul Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi aracılığıyla başvuru
glometric@hs01.kep.tr info@okuldağıtım.com Elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.D. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri
Ad:
Soy ad:
TC Kimlik Numarası:
(Pasaport No)
Telefon Numarası:
E-posta:
(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)
Adres:


E. Lütfen GLOMETRİC ile Olan İlişkinizi Belirtiniz
? Müşteri
? Ziyaretçi
? Eski Çalışanım (Çalıştığım Yıllar: ……………. - …………….. )
? Diğer

? Çalışan
? İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım
Tarih :
? Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım
Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz

Glometric Eğitim Anonim Şirketi içerisinde iletişimde olduğunuz Kişi/Birim:
Konu:

F. Lütfen KVKK Kapsamındaki Talebinizi Belirtiniz
Talep
No Talep Konusu Kanuni Dayanak Seçiminiz
(Lütfen İlgili Bölümü İşaretleyiniz)

1 Glometric Eğitim Anonim Şirketi ’nin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum. KVKK m. 11/1-a
2 Eğer Glometric Eğitim Anonim Şirketi hakkımda kişisel veri işliyor ise bu veri işleme faaliyetlerine ilişkin bilgi talep ediyorum. KVKK m. 11/1-b
3 Eğer Glometrik Eğitim Anonim Şirketi hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum. KVKK m. 11/1-c
4 Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum. KVKK m. 11/1-ç
5 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. KVKK m. 11/1-d
6 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;
a) Silinmesini
b) Yok edilmesini
İstiyorum. (Lütfen seçeneklerden belirtiniz) KVKK m. 11/1-e
7 Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (5 Numaralı Talep) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. KVKK m. 11/1-f
8 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (6 Numaralı Talep) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de;
a) Silinmesini
b) Yok Edilmesini
İstiyorum. (Lütfen Seçeneklerden Belirtiniz) KVKK m. 11/1-f
9 Glometric Eğitim Anonim Şirketi tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. KVKK m. 11/1-g
10 Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum. KVKK m. 11/1-ğ

G. Lütfen Talebiniz İle İlgili Bir Açıklama Yapınız


H. Başvurunuza Vereceğimiz Yanıtın Tarafınıza Ne Şekilde Bildirilmesini İstiyorsunuz?
? Adresime gönderilmesini istiyorum.
? E-Posta adresime gönderilmesini istiyorum.
(E-Posta yöntemini seçmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)
? Elden teslim almak istiyorum.
(Vekaleten teslim alınmasının istenmesi durumunda noter tasdikli vekaletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İ. Başvuru Sahibinin Beyanı
Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini istemekteyim.
Bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim.

Başvuruda bulunan kişinin;
Adı, Soyadı :
İmzası :
Başvuru Tarihi :